ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Proskindevices handelsnaam van Pro Skincare Europe BV

1 HET AANVAARDEN VAN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Aankopen die aangegaan worden en/of bestellingen die geplaatst worden bij Pro Skincare Europe BV zijn onderworpen aan deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals hieronder in detail omschreven. Het aangaan van een aankoop en/of het plaatsen van een bestelling impliceert aanvaarding van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig en aandachtig door te lezen. Wij adviseren u minimaal een kopie te behouden voor toekomstige verwijzingen.

2 ALGEMEEN

2.1 U bevestigt hierbij dat u toegang heeft tot het internet en de capaciteit heeft om, de hierin omschreven voorwaarden en condities, te raadplegen.

2.2 Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden op elk moment te veranderen. Pro Skincare Europe BV zal u, schriftelijk of per email, op de hoogte stellen als veranderingen zijn aangebracht in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

3 BESTELPROCEDURE

3.1 Het plaatsen van een bestelling impliceert aanvaarding van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

3.2 Bestellingen dienen middels e-mail of per email geplaatst te worden

Telefonische bestellingen worden niet geaccepteerd. Bestellingen die geplaatst worden voor 12:00 uur worden getracht  binnen de 3 volgende werkdagen verzonden te worden.

3.3 Onvolledige bestellingen

Het is niet mogelijk producten toe te voegen aan reeds geplaatste orders. Iedere nieuwe toevoeging wordt geschouwd als nieuwe order. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw orders goed voor te bereiden.

3.4 Leveringen

Franco Vrije leveringen binnen Nederland:

Bestellingen met een netto waarde van euro 350 exclusief BTW of meer wordt binnen Nederland Franco geleverd. Voor bestellingen met een netto waarde onder de euro 350 exclusief BTW berekenen wij verzendkostenkosten (euro 7.5 euro exclusief BTW,- Nederland).

Het is de verantwoordelijk van de client dat goederen kunnen worden afgeleverd op het, door hem/haar, opgegeven afleveradres. Indien goederen, om welke reden dan ook, niet kunnen worden afgeleverd, worden eventuele extra vervoerskosten doorberekend aan de client.

3.5 Schade, vragen, ontbrekende producten

Indien uw order onvolledig of beschadigd is afgeleverd dan kunt u binnen 1 week per e-mail of telefoon contact met ons opnemen.

4 RETOURZENDINGEN

4.1 Het proces van retourzendingen

Neem allereerst contact met Pro Skincare Europe BV op om het probleem te bespreken. Indien u toestemming heeft gekregen om het product retour te zenden, ontvangt u van ons referentienummer. Pro Skincare Europe BV accepteert geen retourzendingen die niet per e-mail zijn bevestigd.

4.2 Welke producten worden geaccepteerd als retourzendingen?

Alle retourzendingen die door Pro Skincare Europe BV per e-mail bevestigd zijn. Hieronder vallen:

 1. Door Pro Skincare Europe BV verkeerd geleverde producten
 2. Ongeopende producten

4.3 Welke retourzendingen worden niet geaccepteerd?

 1. Bij verkeerd advies van producten of onzorgvuldig gebruik.
 2. Bij allergische en/of overgevoeligheidsredenen van consument/client.
 3. Door client verkeerd bestelde producten.
 4. Producten die geopend zijn.

5 PRODUCTEN VERKOOPVOORWAARDEN

5.1 U bevestigt en gaat ermee akkoord dat op alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten copyright van toepassing is. Alle materialen die aan de client ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd voor het stimuleren van wederverkoop.

5.2 Het is niet toegestaan, als client van Pro Skincare Europe BV, huidverzorgingsproducten van Pro Skincare Europe BV te verkopen aan kopers voor secundaire wederverkoop, tenzij anders overeengekomen of waarvoor schriftelijke toestemming verleend is aan de client van Pro Skincare Europe BV.

5.3 Het is niet toegestaan, als client van Pro Skincare Europe BV, huidverzorgingsproducten van Pro Skincare Europe BV te verkopen voor export: direct of indirect aan derden.

5.4 Het is niet toegestaan, als client van Pro Skincare Europe BV, peelings van Pro Skincare Europe BV aan derden te verkopen. Tenzij anders overeengekomen of waarvoor schriftelijke toestemming verleend is aan de client van Pro Skincare Europe BV.

5.5 Producten van Pro Skincare Europe BV mogen uitsluitend verkocht worden in een fysieke winkelruimte (of gelijkwaardig), tenzij anders overeengekomen of waarvoor schriftelijke toestemming verleend is aan de client van Pro Skincare Europe BV. Het is niet toegestaan als client, om producten te verkopen middels veiling webshops zoals eBay/Marktplaats (of gelijkwaardig) of eigen of andere webshops of prijzen van producten te tonen online.

5.6 Lira Clinical producten van Pro Skincare Europe BV worden uitzonderlijk geleverd aan praktijken waarbij huidtherapeuten werkzaam zijn of instellingen die zich richten op het opleiden van huidtherapeuten of cursussen geven aan huidtherapeuten.

5.7 Indien de client zich niet houdt aan de producten verkoopvoorwaarden, zoals omschreven in hoofdstuk 5, behoudt

Pro Skincare Europe BV het recht leveringen met onmiddellijke ingang te staken.

6 BETALINGSCONDITIES

6.1 Pro Skincare handelt als betalingsbemiddelaar voor Pro Skincare Europe BV. Alle rechten en aansprakelijkheid blijven op Pro Skincare Europe BV.

6.2 Betaling van eerste twee bestellingen van een client dient vooraf betaald te worden.

De betalingstermijn na de eerste bestelling bedraagt voor een client strikt 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen tussen Pro Skincare Europe BV en de client. De betalingstermijn is op alle producten en diensten van toepassing.

6.3 De toegestane betaalmethode is per ideal of bankoverdracht.

6.4 Indien betalingen, om welke reden dan ook, buiten de gestelde betalingstermijn uitblijven, behoudt Pro Skincare Europe BV het recht leveringen met onmiddellijke ingang te staken, totdat de volledige betaling is ontvangen. Ook behoudt Pro Skincare Europe BV het recht om afwijkende betalingsafspraken met de client te maken.

6.5 Het kredietlimiet voor uw openstaande facturen bedraagt euro 500,-. Indien u dit limiet overschrijdt, of dreigt te overschrijden, dient u eerst uw openstaande facturen te voldoen voordat nieuwe bestellingen zullen worden verwerkt.

7 LEVERINGSVOORWAARDEN

7.1 Aanbiedingen, offertes en prijzen

Aanbiedingen, offertes en prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Pro Skincare Europe BV worden ingetrokken en/of gewijzigd. Alle prijzen zijn netto en exclusief BTW, tenzij anders door Pro Skincare Europe BV is aangegeven.

7.2 Totstandkoming van een overeenkomst en levering van zaken

 • Een (koop)overeenkomst tussen Pro Skincare Europe BV en Koper komt pas tot stand door verstrekking van een orderbevestiging/ (koop) overeenkomst door Pro Skincare Europe BV aan Koper, welke door Koper dient te worden getekend en aan Pro Skincare Europe BV dient te worden geretourneerd binnen de door Pro Skincare Europe BV aangegeven termijn, tenzij Pro Skincare Europe BV schriftelijk instemt met een andere wijze van totstandkoming van de (koop)overeenkomst.
 • Levering van de zaken geschiedt in Nederland.
 • Pro Skincare Europe BV is gerechtigd om in gedeelten af te leveren.
 • Alle door Pro Skincare Europe BV opgegeven termijnen zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk door Pro Skincare Europe BV is aangegeven.
 • Overschrijding van een door Pro Skincare Europe BV opgegeven leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht op gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, noch enig recht tot opschorting van de betalings- en afnameverplichting.

7.3 Eigendomsvoorbehoud

Door de levering gaat het risico voor de zaken over op Koper. De juridische levering van zaken geschiedt steeds onder de

opschortende voorwaarde van algehele voldoening van de koopprijs en eventueel verschuldigde rente en kosten. De eigendom van de geleverde zaken gaat derhalve eerst over op Koper nadat volledige betaling van de gekochte zaken, eventueel vermeerderd met rente en kosten, heeft plaats gevonden.

7.4 Betalingscondities

De eerste bestelling moet vooruit betaald worden. Alle betalingen erna geschieden op rekening, met andere woorden, u ontvangt een factuur bij uw levering die uiterlijk 14 dagen na levering betaald dient te worden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Pro Skincare Europe BV op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid van door Pro Skincare Europe BV verkochte en geleverde artikelen wordt te allen tijde door Pro Skincare Europe BV beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde artikelen. Voorts aanvaardt Pro Skincare

Europe BV uitsluitend aansprakelijkheid terzake de door Pro Skincare Europe BV geleverde zaken voor zover de desbetreffende toeleverancier van Pro Skincare Europe BV jegens laatstgenoemde aansprakelijk is voor het in het geding zijnde product. Dit althans voor zover de toeleverancier deze aansprakelijkheid aanvaard en ook gestand doet.

7.6 Overige aansprakelijkheid

Buiten het vermelde in het voorgaande artikel is Pro Skincare Europe BV slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens of bij uitvoering van de overeenkomst en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pro Skincare Europe BV. Iedere aansprakelijkheid van Koper voor gevolgschades – gederfde omzet en gederfde bedrijfswinst van Koper daaronder uitdrukkelijk begrepen – wordt door Pro Skincare Europe BV niet aanvaard.

De aansprakelijkheid van Pro Skincare Europe BV is steeds beperkt tot het maximale bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Pro Skincare Europe BV worden uitgekeerd.

7.7 Garantie

Pro Skincare Europe BV garandeert haar producten overeenkomstig de garantie, welke wordt verleend door de toeleverancier c.q. de fabrikant van de door Pro Skincare Europe BV te leveren zaak zoals vermeld in de door Koper getekende opdrachtbevestiging/(koop) overeenkomst/ garantiebewijs. Voor zover door Pro Skincare Europe BV een garantiebewijs aan Koper wordt verstrekt, waarvan de voorwaarden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald, zullen de op het garantiebewijs vermelde voorwaarden prevaleren.

De garantie vervalt in elk geval in de navolgende situaties:

 • Misbruik of verkeerd gebruik door Koper.
 • Verloop van levensduur van producten.

7.8 Overmacht

In geval van overmacht heeft Pro Skincare Europe BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buiten)gerechtelijk te ontbinden zonder dat Koper uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding jegens Pro Skincare Europe BV kan doen gelden. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: werkstaking, oproer, oorlog, natuurrampen en van overheidswege opgelegde dwingende voorschriften die de nakoming van de overeenkomst door Pro Skincare Europe BV verhinderen.

7.9 Niet nakoming

Pro Skincare Europe BV is bevoegd de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien Koper in de nakoming van zijn/haar verplichtingen toerekenbaar tekort komt en/of de Koper in staat van faillissement, surséance van betaling of liquidatie verkeert of anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren, conservatoire en executoriale beslagen daaronder uitdrukkelijk begrepen.

7.10 Ter beschikking gestelde monsters

Indien Pro Skincare Europe BV aan Koper monsters ter beschikking stelt, dan blijven deze monsters in eigendom bij Pro Skincare Europe BV tot het moment waarop deze monsters zijn verbruikt. Koper is niet gerechtigd om de aan Koper verstrekte monsters voor een ander doel te gebruiken, dan waarvoor zij kennelijk zijn verstrekt. Het is Koper nimmer toegestaan om door Pro Skincare Europe BV ter beschikking gestelde monsters aan derden te verkopen c.q. anderszins tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen.

7.11 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.12 Toepasselijk recht/forumkeuze

Op alle overeenkomsten met Pro Skincare Europe BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, worden in eerste aanleg ter berechting voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij de Kantonrechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

8 OVERIGE BEPALINGEN

8.1 Informatie en conformiteit

Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Pro Skincare Europe BV opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Pro Skincare Europe BV niet.

8.2 Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Pro Skincare Europe BV, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Pro Skincare Europe BV opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Pro Skincare Europe BV of een aan Pro Skincare Europe BV gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van Pro Skincare Europe BV niet worden gebruikt.

8.3 Prijzen

De op de orderformulier van Pro Skincare Europe BV vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

8.4 Aansprakelijkheid

Alle op de website(s) van Pro Skincare Europe BV gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Pro Skincare Europe BV te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Pro Skincare Europe BV niet aansprakelijk.